خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

فرق کشاورزی سنتی با کشاورزی نوین

  موضوع : فرق کشاورزی سنتی با کشاورزی نوین

  چکيده

  با توجه به پيشرفت علم و لزوم تامين نيازهاي بشر، لزوم خارج شدن از کشاورزي سنتي و گرايشي به مکانيزاسيون کشاورزي هر روز بيشتر احساس ميشود. اما در حال حاضر مسئله اين است که به منظور دستيابي به يک مکانيزاسيون واقعي جهت نيل به اهداف فوق چه زير ساخت ها و الزاماتي را بايد رعايت کرد تا اهداف اصلي کشاورزي ماشيني بر آورده شود. از آنجا که کشور ما هنوز به مراحل مکانيزه کامل دست نيافته است و مشکلات عديده اي در سر راه گسترش اين مقوله قرار دارد ، خريد يک ماشين نو کشاورزي به وسيله زارعان بر حسب محاسبات علمي صورت نخواهد گرفت وچه بسا زارع با داشتن همان ماشين دوباره اقدام به خريد کرده و جايگزين ادوات نو به جاي ادوت کهنه به طور دقيق مورد تجزيه و تجليل قرار نگيرد و علاوه بر افزايش هزينه هاي خاص اعم از ثابت و متغير باري به هزينه هاي توليد اضافه شده ودر آخر نه تنها سودي شامل توليد نمي شود ، بلکه برخي مواقع متضرر نيز مي شود .

   

  کلمات کليدي: مکانيزاسيون کشاورزي- زارعان- کشاورزی ماشینی _کشاورزي سنتي

  مقدمه

  براي مکانيزاسيون تعريفهاي مختلفي وجود دارد. در يک تعريف، مکانيزاسيون عهده دار شدن به انجام دادن فعاليت هاي کشاورزي توسط منابع غير انساني نيروست مکانيزاسيون کشاورزي مجموعه اي از علوم و فنون کاربردي است که مطالعه شناخت و بکار گيري انواع مختلف ماشين، ابزار نيروي محرک در مراحل مختلف توليد و فرآوري محصولات کشاورزي را شامل مي شود. (مباني مكانيزاسيون) درواقع مکانيزاسيون فقط مالکيت يا اجاره دولت و کاربرد در مزرعه جهت کاهش صعوبت کار و تسريع در عمليات نيست. کاربرد صحيح ادوات در مزرعه باعث افزايش بهره وري توليد در کشاورزي مکانيزه خواهد شد که اين امر باعث سواد کشاورزان و گذراندن دوره هاي آموزشي توسط آنان مرتبط است. از سويي کاهش شديد نيروي انسان فعال در بخش کشاروزي و ميزان بالاي دست مزد ها و افزايش ميزان تقاضا براي محصولات کشاورزي اثر قابل توجهي بر مکانيزه کردن برخي عمليات کشاورزي داشته و سبب شده تا به علت کمبود نيروي انساني ميل به ماشيني کردن توليد بيشتر گسترش پيدا کند.از نگرشي بالاتر مي توان گفت مکانيزه شدن عمليات کشاورزي سبب مي شود مديريت بهتري در مراکز توليد اعمال شود. مکانيزاسيون سبب انجام بموقع کار مي شود اغلب سبب افزايش درآمد مي شود. اولويتهاي بکارگيري روشهاي مکانيزه در توليد محصول با توجه به شرايط فني اقتصادي و اجتماعي هر جامعه مشخص مي شود. عموما"در کشورهاي توسعه يافته کاربرد مکانيزاسيون براي کاهش هزينه ها است. ولي در کشور هاي در حال توسعه کاربرد آن براي افزايش توليد است. همچنين طرز استفاده صحيح از ماشينهاي کشاورزي يک عامل مهم در پيشبرد اهداف مکانيزاسيون بشمار مي رود که در اين ارتباط سطح سواد کشاورزان قابل توجه مي باشد. مکانيزاسيون با تاثير در انجام به موقع و مناسب عمليات تهيه بستر بذر، کشت به موقع، مقدار مناسب بذر، مبارزه با علفهاي هرز، افات و بيماريها و برداشت صحيح و به موقع محصول سبب افزايش توليد مي گردد. از طرفي چون بيشتر عمليات مکانيزه و ادوات صورت مي گيرد دخالت نيروي انساني به دليل ماهيت خستگي پذير بودن انسان منتفي شده و در بيشتر شرايط تا مدت زمان نامحدود مي توان از ماشين آلات استفاده کرد.

  توسعه بخش کشاورزي نيازمند تحول

  ايجاد تحول در هر جامعه از عوامل موثر در رشد و شکوفايي بخشهاي مختلف صنعتي، کشاورزي، و خدماتي و .... است. و مي توان نقش بسزايي در پويايي ادامه حيات و فعاليت آنها که اساس و شالوده تحولات هدفمند پي ريزي تفکرات نوين، افزايش آگاهي و اصلاح سياستهاي کلي و اجرايي در نيل به اهداف تعين شده است داشته شده باشد. از اين رو تعامل تفکرات سياسي و اقتصادي در قالب اهداف مشترک و نظام مند نقش تعيين کننده اي در تثبيت نظام هاي اقتصادي دارد که به صورت هاي گوناگون در سيستم هاي فعال کشور تاثير مي گذارد در اين زمينه بايد توجه داشت که برنامه ريزي و تلاش در جهت تحقق اهداف تدوين شده نقطه عطف و موقعيت ها بوده و پويايي و حرکت مستمر جوامع زاييده تفکر مدون و تحول گراي آن جامعه است . بي ترديد شناخت جايگاه هر بخش سازمان . . . نيازمند درک درست و شناخت فراگير از موقعيت زماني و شرايط حاکم بر آن همراه با اولويت هاي حرکت در مسير توسعه پايدار و برقراري امنيت توليد است . تلاش بي وقفه و پشتکار و خستگي ناپذير به منظور تطبيق با برنامه هاي جديد و هماهنگي با اجزاي راهبردها و فرصت هاي پيشرو ، راهکار بنيادي براي حفظ رقابت و انجام وظايف محسوب مي شود که در برنامه هاي تحول دست يافتني است .

  آزمون و ارزيابي ماشين هاي کشاورزي

  آزمون ماشين هاي کشاورزي ساخت داخل و خارج از لحاظ تطبيق با استاندارد هاي ملي و بين المللي بر روي نمونه هاي توليدي يکي از ضرورت هاي توسعه مکانيزاسيون است. آزمون ماشين هاي ساخت داخل با توجه به سياست هاي حمايت از سازندگان داخلي بايد مورد توجه جدي قرار گيرد . يکي از دلايل رغبتي کشاورزان را ميتوان کيفيت پايين ادوات و عدم حصول نتيجه لازم در بکارگيري اين ادوات دانست . براي انتخاب و خريد ماشينهاي کشاورزي توجه به دو مسله عمده ، ضروري و تعيين کننده است که در تله نگرفتن هر يک از موارد يا هر دوي آنها ممکن است باعث هدر رفتن سرمايه ، به موقع انجام نشدن کار و مشکلات ديگر شود .

  اين دو مورد عبارت اند از:

  1_ انتخاب اندازه ي مناسب ماشين که داراي ظرفيت بهينه براي انجام عمليات مورد نظر باشد.

  2_انتخاب بهترين نوع ماشين از ميان ماشين هاي موجود با توجه به عوامل مختلف پس از آنکه اندازه و ظرفيت ماشين مورد نياز مشخص شده است .

  بنابراين لازم است که مراکز آزمايش و ارزيابي ادوات کشاورزي در هر استان يا منطقه تحت نظر کارشناسان مجرب ايجاد شده و بر توليد ادوات کشاورزي به طور مستقيم نظارت داشته تا کاربران ماشين ها به استفاده از ادوات هر چه بيشتر راغب شده . وزمينه توسعه مکانيزاسيون فراهم گردد.

  چگونگي مکانيزاسيون کشاورزي قبل از اصطلاحات اراضي درايران

  حدودا تا قبل از سال 1342شمسي نظام حاکم بر کشاورزي يک نظام ارباب رعيتي بود. در اين نظام مالک و مباشر او، واسطه هاي بين دولت و رعيت و عامل اجراي طرحهاي دولت بودند . طي اين دوره اولين تراکتور براي مدرسه عالي فلاحت وارد ايران شد (  1308)در سال 1316اولين طرح مکانيزاسيون ايران پي ريزي شد که در اين طرح تغييرات معيني در رابطه با اداره املاک دولتي و موقونات صورت گرفت و برنامه هايي جهت اعمال ماشين در کشاورزي مد نظر قرار گرفت . و با وجود اينکه با اين طرح پايگاه اقتصادي اجتماعي رعايا تغيير بنيادي پيدا نکرد ، ابتدا کمي باعث پيشرفت در کشاورزي شد . به هرحال به علت وقوع جنگ جهاني دوم اين طرح متوقف گرديد ، پس از جنگ اين طرح با واردات تراکتورو ادوات براي شخم و ديسک زدن و برنامه هايي جهت اعمال ماشين در کشاورزي ادامه يافت . در کل اهداف دولت و سياست هاي آن در بخش کشاورزي خصوصا در اين دوره و نيز دردوره هاي بعد ايجاد شرايطي براي پذيرش اجتماعي ماشين در کشاورزي و سعي در توسعه روند استفاده از آن بود . درهر حال اکثر مزارع کشور از استاندارد لازم جهت انجام عمليات مکانيزه بر خوردار نيستند . زمين هاي کشاورزي به دلايلي ازجمله تقسيم زمين بين فرزندان زارع به قطعات کوچکتري تقسيم شده و يا در جاهاي مختلف قرار دارند . اين مورد ازدو جنبه قابل بررسي است . اول آنکه وقتي زمين هاي کشاورزي به قطعات کوچکتر تقسيم مي شوند تکنولوژي مناسب جهت استفاده از ادوات در اين مزارع وجود ندارد . به عنوان مثال تراکتورها ، کمباين ها و ساير ادواتي که در کشور توليد و يا از خارج وارد مي شود ادواتي هستند که استفاده از آنها در مزارع بزرگ صرفه اقتصادي دارد.درمورد تراکتوردرسالهاي اخير تراکتورهايي کوچک توليد شده است ولي ساخت ادوات متناسب با اندازه زمين در بين ساير ماشين ها عموميت ندارد . اين مسئله باعث مي شود که در مزارع يا از ادوات کشاورزي استفاده نشود  و يا اگر مورد استفاده قرار مي گيرد ادواتي باشند که متناسب با اندازه زمين نيست که باعث هدر رفتن انرژي در واحد سطح مي شود .

  تکنولوژي متناسب با نوع منطقه و مزرعه از اهميت بسزايي برخوردار بوده که علاوه بر مکانيزه کردن مزارع و مزيت هاي مرتبط بر آن صرفه اقتصادي را نيز به دنبال داشته و  به نوبه خود يکي از جذابيت هاي توسعه مکانيزاسيون است. بنابراين  برنامه ريزي در انتخاب مناسب ادوات در يک مزرعه جهت پيشبرد اهداف مکانيزاسيون از اهميت ويژه اي برخوردار است در اين زمينه بايد الگوي استفاده از تراکتور و ساير ماشين ها از نظر تعداد و ظرفيت مناسب با سطح مزرعه نظر قرار گرفته و همکاري مناسبي با هم داشته باشند .

  تکنولوژي و تعامل آن در توسعه مکانيزاسيون کشاورزي

  بد نيست که نگاهي به وضعيت مکانيزاسيون کشور و نقش ماشين و واحد توليد توان در مزرعه اي داشته باشيم آنگاه بهتر مي توان در تعامل بين تکنولوژي بومي و نوين در ارتباط با مکانيزاسيون کشاورزي اظهار نظر کرد . بر کسي پوشيده نيست که همانطوري که ماشين هاي سي ان سي در صنعت موجب انقلاب صنعتي شدند تراکتور با حضور در مزرعه انقلاب کشاورزي شد تکنولوژي ازديد بيولوژيکي اصلاح بذر و توليد بذر با قوه ناميه ي بالاتر و از طرفي از ديد مکانيکي و ابزارهاي کشاورزي سبب شدند که کشورهاي پيشرفته با وجود اشتغال کمتر در بخش هاي کشاورزي عملکردهاي چندين برابر در توليد مواد غذايي را داشته باشند و علاوه بر نياز خود با صادرات محصولات سودهاي هنگفتي را نصيب خودشان کنند . متاسفانه در کشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه با وجود اشتغال چند برابر هنوز نتوانسته اند در محصولات استراتژيک به استقلال برسند . ماشيني با دستاورد توان و سرعت بالا و ايجاد سهولت و اشتغال آفريني سبب توليد محصول بيشتر با نهاده کمتر مي شود .

   از مزاياي مکانيزه شدن مزارع کشاورزي مي توان به موارد زير اشاره کرد . و با بکارگيري آنها تحقق اهداف کمي و کيفي حاصل خواهد شد .

  1) کاهش هزينه توليد

  2) اصلاح اراضي

  3) جايگزيني نيروي انساني و دامي

  4) کاهش ضايعات محصول 

  5) مقابله آفات و بيماري ها

  بررسي راهکارهاي توسعه مکانيزاسيون کشاورزي

   علي رغم اهميت بسيار زياد فناوري ماشيني در کشاورزي  سياستهاي دولت در سال هاي گذشته باعث عرضه نا مناسب ماشين آلات به بخش کشاورزي شده است . ميزان تزريق ماشين آلات به بخش کشاورزي در سالهاي گذشته نه تنها باعث تحقق نيافتن برنامه هاي مکانيزاسيون بخش شده بلکه جوابگوي ميزان استهلاک ماشين آلات نيز نبوده است اين وضعيت کاهش ضريب مکانيزاسيون گرديده و کشاورزان را مجبور به استفاده از ماشين آلات مستهلک و فرسوده کرده است . همچنين رشد قيمت ماشين آلات کشاورزي بيشتر از رشد شاخص قيمت تضميني محصولات کشاورزي بوده است . البته علي رغم موارد ذکر شده طي


  این مطلب تا کنون 15 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : کشاورزي ,ماشين ,مکانيزاسيون ,توليد ,ادوات ,توسعه ,مکانيزاسيون کشاورزي ,ماشين آلات ,توسعه مکانيزاسيون ,نيروي انساني ,محصولات کشاورزي ,توسعه مکانيزاسيون کشاورزي ,پيشبرد اهداف مکانيزاسيون ,
  فرق کشاورزی سنتی با کشاورزی نوین

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر